Polityka prywatności i pliki cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Definicje
 

Administrator – Serwis Noxel.pl jest marką NOXEL SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 76, NIP: 6762569629, REGON: 38412633800000, KRS: 0000799308, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika. NOXEL SP. Z O.O. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie.
 

 

Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego Noxel.pl dostępny pod adresem https://noxel.pl/pl_PL/i/Regulamin-sklepu-internetowego/4.
 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.noxel.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.
 

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą oraz/lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem nie może być osoba poniżej 16 roku życia.
 

Obowiązki informacyjne Administratora
 

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne NOXEL SP. Z O.O. wynikające z art. 13 oraz art. 14 RODO.
 

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.
 

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

 

W sprawie wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników zapraszamy do skorzystania z:formularzy kontaktowych na naszych stronach – noxel.pl lub
korespondencji na dedykowany adres e-mail: kontakt@noxel.pl lub
korespondencji na adres korespondencyjny: NOXEL SP. Z O.O. ul. Józefowska 76, 40-145 Katowice – z dopiskiem „Dane Osobowe”
 

2)  Użytkownik może zgłosić    chęć    realizacji    swoich    uprawnień    związanych z  przetwarzaniem  swoich  danych  osobowych  także  na  inne  adresy  do  korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z propozycji kontaktu w pkt. 1 powyżej. Jednocześnie, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia oraz nadzoru nad standardami ochrony danych osobowych spółki Noxel został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt - kontakt@noxel.pl.

 

Oświadczenie Administratora
 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


 W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył system ochrony danych osobowych, stanowiący odpowiednią kombinację środków technicznych i organizacyjnych, w tym m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
 

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.
 

Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych
 

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez NOXEL SP. Z O.O.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz korzystanie z innych usług oferowanych przez Administratora - dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów, w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
adres e-mail,
numer telefonu,
przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu,
dane o anulowanych transakcjach.
Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– zarówno ze strony zamawiającego, jak i Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osoby trzeciej).

 

Dane są również zachowywane w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane niezbędne do wystawienia i dostarczenia faktury):

imię i nazwisko lub nazwa,
adres zamieszkania,
NIP (jeśli dotyczy),
adres e-mail,
przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz o dokonanych płatnościach.
 

Badania poziomu satysfakcji Użytkownika z jakości usług Administratora, w tym usług zleconych podwykonawcom oraz postępowań reklamacyjnych. Najczęściej weryfikacja następuje poprzez komunikację telefoniczna lub/i e-mailową. Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są niezbędne do analizy metod i form dostarczania usług i towarów, optymalizacji działalności biznesowej administratora oraz podnoszenia jakości usług i poziomu zadowolenia Użytkownika.
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu,
dane z postępowań reklamacyjnych i/lub przedmiotu umowy,
opinie/wnioski Użytkownika,
inne dane, w zależności od celów konkretnego badania. 
 

Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną sprzedażą. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności regulujących prawa konsumenta i odpowiedzialność za jakość rzeczy sprzedanej).
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego):

 

imię i nazwisko,
adres korespondencyjny,
adres e-mail,
numer telefonu,
powód i dane przedmiotu reklamacji,
identyfikator sprawy w systemie reklamacyjnym Administratora,
dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja z osobą zgłaszającą reklamację.
 

Obsługa spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12- 22 RODO).
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe:

 

dane pozwalające na niezaprzeczalne zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne wyróżniki (np. unikatowy indeks zamówienia, reklamacji);
identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,
dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.


Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osoby trzeciej). 

Marketing bezpośredni realizowany przez Administratora, w tym dostarczanie informacji w formie newslettera, przy czym newsletter nie będzie dostarczany bez pozyskania uprzedniej zgody wymaganej przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda na przekazywanie informacji handlowej na wskazany adres e-mail)– art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora lub związanej z nim strony trzeciej)
 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
adres e-mail,
numer telefonu.
 

Marketing behawioralny - przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, w tym w systemach informatycznych Administratora oraz danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji (profili) Użytkownika, w tym zautomatyzowanej komunikacji w oparciu o takie informacje, nie wywołującej jednak skutków prawnych wobec Użytkownika ani w podobny sposób istotnie na niego wpływających. Wykorzystanie danych zebranych w ten sposób odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku danych cookies tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie. W takich przypadkach może dochodzić również do budowania profilu oczekiwań Użytkownika.
 

7) Inne działania promocyjne, takie jak organizacja promocji, konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji Administratora i związanych z jego ofertą stron trzecich

 

– w zależności od charakteru działań podstawą przetwarzania będzie – w przypadku działania w oparciu o regulamin art 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) lub w przypadku przyrzeczenia publicznego art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes Administratora rozumiany jako realizacja działań zgodnie z przedmiotowym przyrzeczeniem), w przypadku realizacji transakcji finansowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny – przepisy podatkowe) oraz w innych przypadkach art. 6 ust 1 lit a (zgoda Użytkownika).

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:

imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
adres e-mail,
numer telefonu.
 

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:

płeć,
datę urodzenia,
wiek,
wizerunek
wynik konkursu
 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln na swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej, tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych i podmiotów z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f). W zakresie w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na stronach Facebooka, Instagram, YouTube, Linkedln Użytkownikowi korzystającemu z profilu przysługują prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.
 

9)    Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i   ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) oraz przeciwdziałanie przestępstwom będącym następstwem niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu (np. oszustwom, wyłudzeniom towaru). Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. c – w ramach obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych oraz o cyberbezpieczeństwie.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. nr telefonu, adres e-mail, adres IP Urządzenia, adres dostawy, korelacja danych z danymi innych Użytkowników.

 

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego.

 

Źródła danych
 

Zakładając konto w Serwisie i/lub składając zamówienie, Użytkownik samodzielnie wprowadza i edytuje dane.
 

Administrator umożliwia, poprzez odpowiednią integrację swoich systemów z systemami bazodanowymi administratorów mediów społecznościowych, pobranie danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła dostępowego odpowiednio z konta Użytkownika na Facebooku lub na platformie Google+ oraz późniejsze logowanie się do Serwisu za pośrednictwem tych kont.
 

Korzystając z dostępnych funkcjonalności Facebooka lub Googla+ oraz Serwisu Użytkownika Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z integracji swojego konta w mediach społecznościowych z kontem w Serwisie.
 

VII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 

Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 

firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,
operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności),
c) firmom świadczącym    usługi     serwisowe/naprawcze  towarów     zakupionych przez Użytkowników.
 

Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej lub/i końcowych urządzeń abonenckich (np. telefon) mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika cookies dot. reklam, w pewnych okolicznościach dane mogą być przekazane na zasadzie powierzenia przetwarzania danych do Partnerów wyświetlających nasze reklamy na swoich serwisach, przy czym zazwyczaj odbywa się to na podstawie danych niespersonalizowanych i pod kontrolą Administratora.
 

Dane Użytkownika przetwarzane w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym mogą być przekazywane w drodze powierzenia przetwarzania danych lub za uprzednią zgodą do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.
 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, osób zgłaszających reklamacje oraz innych osób wchodzących na stronę internetową Serwisu mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
 

Administrator oświadcza, że przy przekazywaniu danych do podmiotów świadczących usługi opisane w pkt od 1 do 4 powyżej zawsze kieruje się zasadami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, zasadami z art. 6 ust. 1 RODO tzn., że każdy z odbiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu a przy zastosowaniu art. 6 RODO posiadać odpowiednią podstawę prawną do ich przetwarzania.
 

Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 

Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o podstawy prawne określone w art. 6 ust. 1 RODO.
 

VIII. Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich.

 

Co do zasady nie mamy intencji przekazywania danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym ze względu na wsparcie naszych procesów przez rozwiązania informatyczne zewnętrznych dostawców wykorzystujących rozwiązania chmurowe, może dochodzić do takiego przekazania. W takim przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 lub 46 RODO (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub, jak ma to miejsce z przypadku usług Microsoft, uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję UE) lub dostępna była zgoda Użytkownika na takie przekazywanie. Użytkownik może zażądać kopii powyższych zabezpieczeń kontaktując się z nami zgodnie z postanowieniami pkt III. niniejszej Polityki Prywatności. 

 

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych):
 

Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przetwarzane:
 

dane osobowe przypisane do konta Użytkownika– przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z działaniami przy użyciu konta.
dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży lub działań mających na celu jej zawarcie bez zakładania konta w Serwisie – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących strony stosunków prawnych.
dane marketingowe – do czasu złożenia sprzeciwu do takiego przetwarzania lub wycofania odrębnych zgód pobranych na gruncie odrębnych przepisów (e-Privacy) usprawiedliwiających takie działanie w kontekście RODO, czyli zgody na otrzymywanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej oraz zgody na kontakt marketingowy na końcowe urządzenie abonenckie (np. telefon), przy czym, tam gdzie będzie to uzasadnione, możemy zachować dane dokumentujące posiadane przez Administratora uprawnienia na takie działania w przeszłości, lecz nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń mogących być ich wynikiem, lecz w takim przypadku dane będą całkowicie wyłączone z działań marketingowych (ograniczenie przetwarzania)
dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,
dane dotyczące realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych - do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu zakończenia postępowań, dla których te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowości postępowania,
dane osobowe zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu – przez 5 lat od ich utrwalenia lub do zakończenia postępowania, jeśli te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu tego postępowania,
dane przetwarzane w celu optymalizacji sprzedaży (dane z badania satysfakcji klienta) – w postaci pozwalającej na identyfikację osoby - do czasu utraty ich przydatności dla osiągnięcia celu przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.
 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:
 

prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, prawo jej wycofania w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
listownie: ul. Stawki 2, Warszawa
przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
telefonicznie: (22) 531 03 00
 

Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który – zgodnie z zakresem obowiązków zakreślonym przez RODO (art. 39) – pełni m.in. funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz funkcję doradczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych
 

Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu.
Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.
 

XII. Polityka Cookies

 

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

 

XIII. Definicje Cookies

 

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.
 

XIV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach
1.1. Konfiguracji Serwisu:

 

dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 

rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 

zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 

zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
1.2.  Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
1.4.  Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
1.5.  Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

tworzenie anonimowych statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
1.6.  Świadczenia usług reklamowych:

dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów Administratora oraz firm trzecich.
1.7.  Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 

2.1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.2.  Wyświetlania reklam w zewnętrznych sieciach reklamowych po wizycie w Serwisie.

2.3. Dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika.

2.4. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners 

2.5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych. 

2.6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

2.7. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

 

Lista cookies używanych w serwisie:

Typ
Możliwość dostosowania
Niezbędne pliki cookies. Wykorzystywane w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu oraz korzystania z serwisu internetowego.

Odpowiadają za niezbędne funkcjonalności w bezpieczeństwa sklepu internetowego. Ich wyłączenie spowoduje brak możliwości korzystania z serwisu internetowego.
 

 

Ich wyłączenie uniemożliwi korzystanie z serwisu

internetowego.

 
Cookies analityczne. Odpowiadają za zbieranie  informacji w formie zbiorczej, tak aby pomóc zrozumieć i ustalić w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisem i z niego korzystają. Informacje te są używane w celu poprawienia i zoptymalizowania funkcjonowania serwisu sklepu internetowego oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa.
Aby dostosować te pliki  cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej: „Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.”
Marketingowe pliki cookies. Pomagają wprowadzić bardziej ukierunkowane i odpowiednie dla Użytkownika formy marketingu.

Są również wykorzystywane do oceny skuteczności używanej przez właściciela serwisu internetowego komunikacji marketingowej.
Aby dostosować te pliki  cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej: „Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.”
Cookies używane do personalizacji reklamy. Służą do lepszego dopasowania komunikatów reklamowych dla Użytkowników. Zapobiegają również ciągłemu, ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewniając prawidłowe wyświetlanie reklam od reklamodawców, a w niektórych przypadkach wybierania reklam opartych na zainteresowaniach Użytkowników.
Aby dostosować te pliki  cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej: „Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.”
Pliki cookies sieci społecznościowych. Są używane, aby zapewnić Użytkownikom udostępniania stron i treści, które uważają za interesujące na stronach serwisu internetowego za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych stron internetowych.

Mogą być one również używane w celach marketingowych.
Aby dostosować te pliki  cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej: „Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.”
 

XVI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 

XVII. Geolokalizacja

 

Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.
 

Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
 

Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.


Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.
Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.
 

XVIII. Powiadomienia web push

 

Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.
 

Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień web-push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości push” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
 

Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.
 

XIX. Zmiany polityki prywatności.

 

Mając na względzie zapewnienie aktualności zapisów niniejszej polityki, w szczególności zgodności jej zapisów z przepisami prawa i ich interpretacją przez Organ nadzorczy oraz inne cieszące się autorytetem podmioty życia publicznego, jak również koniecznością dopasowania treści dokumentu do zmian w realizowanych usługach i sposobie ich realizacji, w tym również w usługach wspomagających realizację celów biznesowych NOXEL SP. Z O.O., zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszej Polityce.
 

 

 

 

Data aktualizacji: 13.01.2022

 

 

Producenci

Hikvision
Ezviz
Satel
Dahua
Pulsar
Seagate
Imou
Tp-Link
Bitner
Western Digital
Uniview
Ubiquiti
Noxel
DSC
AMC
Cudy
Toshiba
Getfort
Hikmicro
Hilook by Hikvision
Reolink
Taio


  • Promocyjne
  • Najnowsze